Yhdistyksen säännöt

CAD/CAM -yhdistys ry.:n säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 § 

Yhdistyksen nimi on CAD/CAM-yhdistys r.y. ruotsiksi CAD/CAM-föreningen r.f. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.  

Tarkoitus ja toimintamuodot

2 § 

Yhdistyksen tarkoituksena on tietokoneavusteisen suunnittelun ja valmistuksen tunnetuksi tekeminen, sekä käytön ja tutkimuksen edistäminen Suomessa ja osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön. Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus (Computer Aided Design and Manufacturing, CAD/CAM) tarkoittaa kaikkia tietokoneen hyväksikäyttömahdollisuuksia suunnittelun ja valmistuksen eri vaiheissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia, julkaista lehtiä ja toiminta-alueeseen liittyvää kirjallisuutta sekä järjestää tutustumiskäyntejä ja muuta yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.  

Jäsenyyttä koskevat määräykset

3 § 

Yhdistyksen jäsenet voivat olla liike-, henkilö- tai opiskelijajäseniä. Liikejäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, rekisteröity säätiö tai yhdistys. Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä päätoiminen opiskelija. Jäsenet hyväksyy johtokunta kirjallisesta anomuksesta. 

4 § 

Jäsenet suorittavat vuosittaisen jäsenmaksun. Liike-, henkilö- ja opiskelijajäsenmaksut määrää yhdistyksen syyskokous. 

5 § 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle, yhdistyksen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä johtokunnan päätöksellä, jos hän laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen. Muussa tapauksessa erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan johtokunnan esityksenperusteella.  

Yhdistyksen tilien hoito

6 § 

Yhdistyksen tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan joulukuun 31. päivänä. Tilit päätetään samalta kaudelta. 

7 § 

Yhdistyksen tilinpäätöksen on oltava valmiina viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta, jolloin johtokunnan on jätettävä kaikki tilintarkastusta varten tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee vuorostaan palauttaa ne lausuntoineen johtokunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

Yhdistyksen kokoukset

8 §

Yhdistyksen kokouksia ovat syys- ja kevätkokous sekä ylimääräinen kokous. Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuussa ja tällöin käsitellään: - valitaan syyskokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri- vahvistetaan yhdistykselle toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksut seuraavaa toimintavuotta varten- valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja tarvittavat johtokunnan jäsenet- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja tällöin käsitellään: - valitaan kevätkokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri- käsitellään johtokunnan laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta edelliseltä toimintavuodelta- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto ja tilit antavat aihetta- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Kokouksissa käsiteltäväksi haluamansa esitykset on jäsenten jätettävä johtokunnalle syyskokouksen osalta viimeistään kokousta edeltävän lokakuun 1. päivänä ja kevätkokouksen osalta viimeistään kokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on järjestettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Mainittu kokous on järjestettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on yhdistyksen johtokunnalle toimitettu.

Yhdistyksen kokouksissa tehdään päätökset avoimella äänestyksellä, ellei suljettua äänestystä nimenomaan vaadita.  Yhdistys kokoontuu johtokunnan kirjallisesta kutsusta, joka on postitettava jäsenille viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Jos jäsen on ilmoittanut jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteen tai telekopionumeron sekä erityisesti hyväksynyt edellä mainitun välineen ja osoitteen kutsujen välitykseen, voidaan kutsu hänelle lähettää postin asemesta mainitulla välineellä. 

Poissaoleva jäsen on oikeutettu valtuuttamaan toisen jäsenen edustajakseen kokouksessa. Älköön kukaan kuitenkaan äänestäkö kuin yhden jäsenen valtakirjaa käyttäen. Liikejäsenen äänioikeutta käyttää liikejäsenen kirjallisesti valtuuttama henkilö.  

Johtokunta

9 § 

Yhdistyksen johtokunnan muodostaa yhdistyksen puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi ja jäsenten toimintakausi on kaksi (2) kalenterivuotta siten, että puolet on erovuorossa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi ei voida valita henkilöä, jonka työ läheisesti liittyy alan ohjelmisto-tai laitekauppaan. Johtokunnan kokoonpanon tulee edustaa jäsenistöä mahdollisimman hyvin. 

10 § 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsumana tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kolme (3) johtokunnan jäsenistä sitä haluaa. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) muuta sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Johtokunnan velvollisuus on valvoa yhdistyksen etuja, suunnitella sen toimintaa, hoitaa yhdistyksen asiat ja talous sekä panna täytäntöön yhdistyksen päätökset. 

11 § 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut mahdollisesti tarvittavat virkailijat. 

12 § 

Puheenjohtaja johtaa asiain käsittelyä yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa paitsi syys- ja kevätkokouksessa, huolehtii kirjeenvaihdosta sekä esittää johtokunnalle saapuneet kirjelmät ja ilmoitukset. Taloudenhoitaja huolehtii jäsenmaksujen perimisestä ja yhdistyksen rahavaroista sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai juoksevissa asioissa johtokunnan määräämänä sihteeri tai taloudenhoitaja yksin. 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

13 § 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään 3/4:lla annetuista äänistä kahdessa (2) perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään 30 päivää. 

14 § 

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi, on yhdistyksen varat käytettävä johonkin sen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.